บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ลงพื้นที่โรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ลงพื้นที่โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง และโรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย ให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง อำเภอบ้านแพรก และโรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเก็บข้อมูลภายใต้โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานทางด้านการศึกษาและได้มีส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนมาโดยตลอด โดยใช้เนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นต้นแบบของประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษามาแล้ว จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  6 มีนักเรียน 120 คน มีคุณครู รวม 10 ท่าน นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง บุคลากรที่มีอยู่ไม่ค่อยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้พัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร  โดยทางบริษัทฯ จึงได้นำเสนอ “อาอิวัง” แบบเรียนคณิตศาสตร์เน้นการคำนวณ และสื่อการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการคำนวณบอร์ดเกม Battle of the Numbers ให้กับผู้อำนวยการ สุดายงค์ พุฒจันทร์ และคณะครู ให้ได้ทราบถึงการนำสื่อเข้ามาใช้ในห้องเรียน และได้หาแนวทางการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนจากประเทศเกาหลีใต้

โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 132 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเรียนดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เเละคุณครูส่วนใหญ่จะจัดทำสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วยตนเอง ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างมาก ทางบริษัทฯ จึงได้นำเสนอสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ ให้กับ ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้รู้จัก และวางแผนการจัดการการเรียนการสอนโดยการนำสื่อต่าง ๆ เข้ามาใช้ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search