KingMath

“คิงแมทส์”
หลักสูตรคณิตศาสตร์
เน้นการแก้โจทย์ปัญหา

หลักสูตรคณิตศาสตร์เน้นการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแชมป์โลกด้านคณิตศาสตร์ เนื่องจากมีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาคณิตศาสตร์ติดอันดับ Top 5 ของโลกจากผลการประเมินของ PISA (Program for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการการประเมินผลการศึกษาของแต่ละประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ซึ่งหลักสูตร “คิงแมทส์” นี้จะช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุก ด้วย 38 ยุทธวิธีในการแก้โจทย์เฉพาะคิงแมทส์ ครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์พร้อมกับฝึกฝนทักษะ C.U.R.P. คือ การคำนวณ (Computation) ความเข้าใจ (Understanding) การให้เหตุผล (Reasoning) และการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Newton (ระดับพื้นฐาน) Gauss (ระดับเจาะลึก) และ Euclid (ระดับสูง) หนังสือเรียน KingMath ทุกเล่มแปลต้นฉบับจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยคณะอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง

CMS

หลักสูตรที่ทำให้ค้นพบ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง

หลักสูตรใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีใต้ที่นำหลักปรัชญาโสกราติส (Socrates) มาสู่แนวทางการสอนของ CMS ที่จะพลิกโฉมวิชาคณิตศาสตร์จากแนวทางการค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง เป็นการร่วมกันค้นหาคำตอบที่หลากหลายระหว่างผู้เรียน โดยการตั้งคำถามปลายเปิดจากครูผู้สอน (Open-ended question) ซึ่งหลักสูตร CMS มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์รวมของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์” และก้าวพ้นขอบเขตของตนเอง เพราะพลังของจินตนาการมีความยิ่งใหญ่ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการสนับสนุนและพัฒนานักเรียนให้ค้นพบความเป็นอัจฉริยะของตนเอง ด้วยการขยายวงกว้างของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

High Plus English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ

การฝึกฝนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากการเรียนรู้การออกเสียงให้ถูกต้อง หลักสูตร High Plus English จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ให้นักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) การฝึกฝนผ่านบทเพลงและคำคล้องจอง (Song & Chant) การกำหนดเวลาในการอ่าน (Clock English) การฝึกออกเสียงคำศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกัน (ARPS) การสร้างประโยคจากคำศัพท์ (MRSR) การเขียนบันทึกและบทความ (Writing Diary) และการฟังและการเขียนเรื่องราวต่างๆ ได้เข้าใจ (Dictation) จนหลอมรวมเป็นกระบวนเรียนรู้แบบเฉพาะที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ที่เรียกว่า High 5 และ Plus 2 ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านสื่ออนิเมชั่นได้อย่างสนุกสนาน

KingScience

“คิงไซแอนซ์”
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
เน้นทดลองที่เปิดโลกกว้าง และพลังจินตนาการอย่างไม่รู้จบ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เน้นการทดลอง โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ 5 สาขาวิชา (STEAM Education) นักเรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองที่เป็นลำดับขั้นตอน ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ จุดประกายให้เกิดจินตนาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์จากที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ความสนุกสนาน และเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น จนสามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้และสังเกตสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search