KingClass_Award_2016_header

คุณสมบัติผู้ลงทุน

ธุจกิจนี้ประสบความสำเร็จแน่นอน หากคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • รักงานบริการ เสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 • มุ่งมั่นและมีเวลาดูแลสถาบันได้เต็มเวลา
 • ไม่ดำเนินการทำธุรกิจที่มี Conflict กับหลักสูตรและการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบสูง ห่วงคุณภาพ และภาพลักษณ์ตนเอง
 • มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 • มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน
 • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

สถานที่

สถานที่ที่เหมาะสมในการเปิดสถาบัน

 • ขนาดเหมาะสมและกว้างพอเพียงกับจำนวนนักเรียน
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวก
 • มีที่จอดรถพอเพียง
 • เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย อากาศถ่ายเท แสงสว่างพอเพียง มีห้องน้ำสะอาด
 • สถาบันสามารถเป็นห้องเช่าภายในอาคาร ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย
 • ทุกสถานที่ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากสถาบันก่อนเปิดทำการ

หน้าที่สถาบันพัฒนาทักษะ

ผู้บริหาร

ดูแลและบริหารจัดการสถาบัน นักเรียนและครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สนับสนุนครูและนักเรียนให้มีความรู้ด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสถาบันให้เป็นที่ยอมรับนับถือต่อสาธารณชน
รักษาและสร้างภาพพจน์ที่ดีของ KingClass Academy

ครูผู้สอน

หมั่นเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกำลังใจและสร้างความมุ่งมั่นให้กับนักเรียน เสริมสร้างความรู้และศักยภาพให้กับนักเรียน บันทึก วิเคราะห์ ติดตาม และช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นัดพูดคุยรายละเอียด
 2. ตรวจสอบสถานที่ ที่ต้องการเปิดสถาบัน
 3. พิจารณารายละเอียดของสัญญา
 4. ชำระค่าธรรมเนียม
 5. อบรมและวางแผนการเปิดสถาบัน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบการ
 3. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ
 5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า
 6. หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรส และผู้ค้ำประกัน
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของผู้ประกอบการ พร้อมของคู่สมรส
 8. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 9. ใบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 10. งบการเงินย้อนหลัง Statement หลักฐานการฝากเงินกับธนาคาร
 11. รูปถ่ายหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เปิดดำเนินการ

หมายเหตุ : 

 • กรณีบุลคลธรรมดาใช้เฉพาะข้อ 1,2,3,4,5,6,11
 • รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search