โครงการ KingClass Korea Super Camp 2018 รอบระดับประเทศ

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สถาบัน KingClass Academy ได้จัดโครงการKingClass Korea Super Camp 2018 รอบระดับประเทศขึ้น ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sport Complex) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อชิงรางวัลทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

                โดยนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบระดับประเทศในครั้งนี้ ได้ผ่านการแข่งขันในระดับภูมิภาคและได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศจำนวน 164 คน การแข่งขันประกอบไปการด้วยการสอบรายบุคล และกิจกรรมการบูรณาการความรู้ในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่นักเรียนของ KingClass Acdemy จะได้ทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในด้านการทำงานเป็นทีม รวมถึงกิจกรรม B.O.N Battle of the Numbers Competition เป็นกิจกรรม Board Games ที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) การคำนวณจากการฝึกฝน รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา(Problem Solving) จนทำให้ผู้เล่นสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy)   โดยมีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศไทย

บรรยากาศช่วงลงทะเบียนและพิธีเปิด

บรรยากาศช่วงสอบ

KingClass_Korea_Super_Camp_2018-22

กิจกรรมจากประเทศเกาหลีใต้

KingClass_Korea_Super_Camp_2018-11

                  ทาง KingClass Academy สำนักงานใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน KingClass Academy ทุกคนที่ได้รับรางวัลจากโครงการ KingClass Korea Super Camp 2018 รอบระดับประเทศทุกคน

บรรยากาศช่วงมอบรางวัล

KingClass_Korea_Super_Camp_2018-3

                 ทั้งนี้ทาง KingClass Academy สำนักงานใหญ่ มีความมุ่งหวังที่จะสร้างและบ่มเพาะต้นกล้าให้เติบโตกับอนาคตในยุค The New Era of Education พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำในด้านการศึกษาเพื่อเป็นองค์กรการศึกษาที่ดีที่สุดในศตวรรษที่ 21 ที่ซึ่งจะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยให้ทัดเทียมสากล

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search