KingClass Awards 2018

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

KingClass Awards 2018

               เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562 KingClass  Academy สำนักงานใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ KingClass Awards 2018 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit ให้กับผู้บริหารและคุณครูของ KingClass Academy ทุกสาขาทั่วประเทศ

               ในช่วงเช้าเป็นการสอบแข่งขันสำหรับคุณครูของ KingClass Academy กับโครงการ KingClass Intelligence Award 2018 เพื่อกระตุ้นให้คุณครูพัฒนาความรู้ด้านการสอนและด้านทัศนคติ เพื่อชิงรางวัลเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ 1 รางวัล มูลค่า 35,000 บาท

             จากนั้นได้มีการจัดอบรมการใช้ Board Game ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่จากประเทศเกาหลีใต้  B-Bingo และ Number Let’s go ให้กับผู้บริหารสถาบันและคุณครู ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดที่มีความซับซ้อนของการคำนวณและตัวเลขมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้สำหรับพัฒนานักเรียนของประเทศไทย

             พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ KingClass Awards 2018 จัดขึ้นในช่วงเย็น บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีจากครอบครัว KingClass Academy พร้อมทั้งบรรยากาศแห่งความยินดีและความภาคภูมิใจจากความสำเร็จที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจในการช่วยยกระดับการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียนไทยให้มีมากยิ่งขึ้น โดยรางวัลอันทรงเกียรติในงานมอบรางวัล KingClass Awards 2018 ครั้งนี้ ได้แก่ รางวัล Hall of Fame จำนวน 3 สาขา Best Academy of the Year จำนวน 5 สาขา รางวัลสาขายอดเยี่ยม หรือ Excellence Award จำนวน 3 สาขา รางวัล Great Performance จำนวน 3 สาขา รางวัลสาขาดีเด่น หรือ Outstanding Award จำนวน 9 สาขา รางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 9 สาขา รางวัลสำหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการ KingClass Intelligence Award 2018 และคุณครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันจากโครงการ KingClass Intelligence Award 2018 และสาขาใหม่จำนวน 4 สาขา

รางวัล Hall of Fame

KCA2018_c1
คุณธวัชชัย สร้อยสุวรรณ ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาเชียงราย

คุณธวัชชัย สร้อยสุวรรณ ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาเชียงราย

KCA2018_c3

คุณไพศาลและจีรนันท์ เรืองวิทยานุสรณ์ ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาเมืองพล

KCA2018_c4

คุณยุพรัตน์ ครองไกรเวช ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาหลังสวน

Best Academy of the Year

KCA2018_d1
KCA2018_d2

คุณธวัชชัย สร้อยสุวรรณ ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาเชียงราย
Best Academy of the Year อันดับที่ 1

KCA2018_d3

คุณยุพรัตน์ ครองไกรเวช ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาหลังสวน
Best Academy of the Year อันดับที่ 2

KCA2018_d4

คุณฉันทนา ซิมตระการกุล ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาเลย
Best Academy of the Year อันดับที่ 3

KCA2018_d5

คุณไพศาลและจีรนันท์ เรืองวิทยานุสรณ์ ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาอุดรธานีและเมืองพล
Best Academy of the Year อันดับที่ 4 และอันดับที่ 5

รางวัลสาขายอดเยี่ยม หรือ Excellence Award

KCA2018_e1

คุณมรุตและคุณพิมพ์พร แก้ววิชัย ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาตราด

KCA2018_e2

คุณนิตติยา ไพเรืองโสม ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาสกลนคร

KCA2018_e3

คุณสิริชัย ทองอ่อน ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาสระบุรี

รางวัล Great Performance

KCA2018_f1
KCA2018_f2

คุณไพศาลและจีรนันท์ เรืองวิทยานุสรณ์ ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาอุดรธานี

KCA2018_f3

คุณวีรนุช กมลรุ่งวรากุล ผู้บริหาร KingClass Academy สาขา The Nine Center

KCA2018_f4

คุณนิตติยา ไพเรืองโสม ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาสกลนคร

สาขาดีเด่น หรือ Outstanding Award

KCA2018_g1

รางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

KCA2018_hcsr

รางวัลสำหรับผู้บริหารและคุณครูที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการ KingClass Intelligence Award 2018

KCA2018_i2_
KCA2018_i1_resize

คุณครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันจากโครงการ KingClass Intelligence Award 2018
คุณไพลิน ศรีเสมอ คุณครู KingClass Academy สาขาเลย

สาขาใหม่

                  KingClass Academy ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการศึกษาไทย และส่งเสริมศักยภาพภาพของเด็กไทยให้ทัดเทียมกับสากลในยุคศตวรรษที่ 21 The New Era of Education และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันฯ ทั่วประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้กับ ท่านผู้บริหาร คุณครูทุกสาขา ในการปฏิบัติงานอันเป็นการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับต้นกล้าทางการศึกษาของไทยต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search