Edu Park ร่วมมือกับ SEAMEO STEM-ED และ KOTRA จัดกิจกรรม KOSEA Creative STEAM Camp ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียนโดยรอบอมตะซิตี้ ชลบุรี

 In ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) และ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-Investment Promotion Agency : KOTRA) จัดกิจกรรม KOSEA Creative STEAM Camp ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียนโดยรอบนิคมอมตะนคร ชลบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 120 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าดังนี้ โรงเรียนวัดศรีประชาราม โรงเรียนบ้านย่านซื่อ โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส โรงเรียนวัดบ้านเก่า และโรงเรียนบ้านบางแสม ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Jeon Jo Young, Minister Embassy of the Republic of Korea in Thailand, Mr. Kim Hyun-tea, General Director of KOTRA Bangkok, ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) และประธานมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา นายมานพ ชินะประยูร รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

Mr. Jeon Jo Young
Minister Embassy of the Republic of Korea in Thailand

Mr. Kim Hyun-Tea
General Director of KOTRA Bangkok

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร 
ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED)

นายมานพ ชินะประยูร
รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี

ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้
คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชนไทย ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจากประเทศเกาหลีใต้
Mr.Kim Hyen Tae, President of Digital Stark บริษัทอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SE Asia) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์และงานอีเว้นท์ จากประเทศเกาหลีใต้
Mr.Moon Jin Woong, Director of LOCK&LOCK ผู้นำเรื่องกล่องถนอมอาหารระบบสุญญากาศ Air tight 100% จากประเทศเกาหลีใต้

 

พร้อมด้วยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน และคณะผู้อำนวยการและคุณครูของโรงเรียนที่มาร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจนักเรียนทุกคนในกิจกรรมครั้งนี้

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอพานทอง
นายทศพล มีใจบุญ ผู้จัดการฝ่ายงานความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
นายวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
นายวิฑูรย์ หนูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีประชาราม
นางสาวนันทนา เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า
นายชาริติ สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส
คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.ประภาพร จันทรรัศมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรี และราชการส่วนกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
และ นายกิตติวิทย์ บุญศิริ ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนากิจการนักศึกษา

กิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักเรียน และให้ทำความรู้จักกับเพื่อนในทีม โดยต้องช่วยกันออกแบบป้ายประจำตัว คิดสโลแกน และท่าประจำทีมของตนเอง

กิจกรรมที่ 1 Battle of the Numbers (B.O.N) บอร์ดเกมจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคำนวณ พร้อมทั้งเรียนรู้สมบัติของจำนวนผ่านบอร์ดเกมด้วยความสนุกสนาน นอกจากนักเรียนจะได้ทักษะด้านการคำนวณแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) การวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ระหว่างทำกิจกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับการวางแผนในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมที่ 2 Creative STEAM เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ (Hands-on) พร้อมบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และ นักสร้างนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมที่ 3 Make A Creative Product โดยนักเรียนจะได้รับความรู้ดังนี้
รถพลังงานลม (Wind Energy Car) – เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรถพลังงานลม
เครื่องยิงพลังยาง (Catapult) – เรียนรู้หลักการในเรื่องของคานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องยิง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

Recent Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search