โครงการ KingClass Korea Super Camp 2017 (ระดับประเทศ)

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 สถาบัน KingClass Academy ได้จัดโครงการ KingClass Korea Super Camp 2017 ระดับประเทศขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อชิงรางวัลทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้และชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการสอบรายบุคคล และกิจกรรมสุดท้าทายจากประเทศเกาหลีใต้ ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะของนักเรียน KingClass Academy ของเราให้มีความพร้อมในทุกทักษะรอบด้าน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นใจ  ซึ่งกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นการสอบข้อเขียนรายบุคคล โดยการสอบมีการวัดทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) พร้อมทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) และกิจกรรมกลุ่มที่เสริมสร้างทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) มีนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,200 คนจาก 33 สาขาทั่วประเทศ

บรรยากาศช่วงลงทะเบียนและพิธีเปิด

บรรยากาศการสอบรายบุคคล

บรรยากาศกิจกรรมจากประเทศเกาหลีใต้

             ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน KingClass Academy ทุกคนที่ได้รับรางวัลจากโครงการ KingClass Korea Super Camp 2017 ระดับประเทศ ซึ่งทางสถาบันฯ ได้ลิขสิทธิ์ในการสอบและกิจกรรมการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับในประเทศเกาหลีใต้แต่เพียงผู้เดียว

บรรยากาศช่วงมอบรางวัล

             ทั้งนี้สถาบัน KingClass Academy ของเรายังมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมเสริมสร้างทักษะรอบด้าน เพื่อให้นักเรียน KingClass Academy ทุกคนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และต่อยอดสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป

Recent Posts