คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ชนะเลิศการสอบแข่งขันจากโครงการ KingClass Korea Super Camp 2017 ทัศนศึกษาและดูงานการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 24 – 28 เมษายน 2561 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด KingClass Academy สำนักงานใหญ่ ได้นำคณะนักเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการ KingClass Korea Super Camp 2017 ในระดับชั้น ป.3 – 5 จำนวน 8 คน และทีมผู้บริหารและคุณครูจากสถาบัน KingClass Academy จำนวน 10 สาขา เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนเกาหลีใต้และศึกษาดูงานทางวิชาการ อันได้แก่ ห้องเรียนการเขียนโปรแกรม C3 Coding (ซีคิวบ์ โค้ดดิ้ง) ที่ CMS Education Co., Ltd. ห้องเรียนภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาที่ Changdahm Learning Co., Ltd. และการแข่งขัน Board Game: Battle of The Number ระหว่างนักเรียนไทยและเกาหลีใต้

วันที่ 26 เมษายน ในช่วงเช้า คณะผู้บริหารและคุณครูได้เข้าอบรมหลักสูตร Bright IG และ Black Hole กับผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้การเรียนการสอนของสถาบัน KingClass Aademy มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

ภาพบรรยากาศการอบรมของผู้บริหารสถาบันและคุณครูที่ CMS Education

 

ในช่วงบ่าย ทางกลุ่มนักเรียนได้เข้าทดลองเรียนหลักสูตรการเขียนโปรแกรม C3 Coding เพื่อเตรียมองค์ความรู้ด้าน ICT (Information Communication Technology) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

C3 Coding หลักสูตรการเขียนโปรแกรมจาก CMS Education เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ทั้งการคำนวน คอมพิวเตอร์และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน

 

บรรยากาศห้องเรียน C3 Coding ที่ CMS Education

  บรรยากาศห้องเรียน C3 Coding ที่ CMS Education

 

วันที่ 27 เมษายน คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เข้าไปศึกษาดูงานห้องเรียนภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาที่ Chungdahm Learning 

กลุ่มนักเรียนได้ทดลองเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาในห้องเรียน Smart Classroom ซึ่งในห้องเรียนจะมีโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ บน Interactive Board ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการสอนและทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน

 

บรรยากาศห้องเรียนภาษาอังกฤษที่ Chungdahm Learning

 

และวันเดียวกันนั้นได้มีการจัดแข่งขัน Board Game: Battle of The Number ระหว่างนักเรียนไทยและเกาหลีใต้ ซึ่งนักเรียนไทยจากสถาบัน KingClass Academy สาขาเมืองพล เด็กหญิงจิตภินันท์ โพธิ์อ่อนจรูญ ได้แสดงศักยภาพจนสามารถเอาชนะนักเรียนเกาหลีใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1

Board Game: Battle of The Number เป็นเกมแข่งขันทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิด ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการคิดคำนวณ จนทำให้นักเรียนสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันได้

  บรรยากาศการแข่งขัน Board Game: Battle of The Number

 

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมในสถานที่ต่างๆ

 

ตลอดทั้ง 4 วัน ของการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ KingClass Academy สำนักงานใหญ่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการ KingClass Korea Super Camp 2017 ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถาบันและคุณครู นอกจากจากการศึกษาดูงานทางวิชาการแล้ว ทางคณะยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ รวมมิตรภาพอันดีระหว่างนักเรียนไทยและเกาหลีใต้ที่ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

Recent Posts