KingClass Academy จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ณ SEAMEO STEM-ED

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา KingClass Academy สำนักงานใหญ่ จัดการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ณ SEAMEO STEM-ED ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้ผู้บริหารสถาบัน KingClass Academy ได้รับความรู้และความเข้าใจ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนของแต่ละสถาบันต่อไป

โดยในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  ได้เชิญวิทยากร Ms. Jayme J. Brown (Director of Global Education, Overseas Sales Division LUXROBO) ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ มาเป็นผู้อบรมหลักสูตร MODI หลักสูตรที่ช่วยในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่คิดค้นและพัฒนาจากบริษัท LUXROBO โดยผู้บริหารสาขาได้ร่วมการอบรม Coding ซึ่งเป็นหัวใจของวิทยาการคำนวณ และได้ร่วม Work Shop การเขียน Coding ที่ช่วยสร้างความเข้าใจในการเขียนชุดคำสั่งเกิดเป็น Program ที่ถูกนำไปใช้งาน ช่วยให้เข้าใจหลักการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ และเข้าใจการทำงานของชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงาน

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร MODI

ในช่วงบ่ายผู้บริหารสาขาได้ร่วม สร้างผลงานของตนเองตามจินตนาการผ่าน Lego โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ MODI Block ควบคุมด้วยชุดคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ หรือ Tablet เพื่อให้ผลงานสามารถขับเคลื่อนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใคร

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร MODI

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้เชิญวิทยากร  Mr. Asaph Kim (Cofounder / C D O  3.14 Co., Ltd.) ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้  มาเป็นผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยผู้บริหารสาขาได้เรียนรู้ขั้นพื้นฐานของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และร่วมทำกิจกรรม Workshop ด้วยหุ่นยนต์ Kamibot โดยการควบคุมผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง Smartphone หรือ Taplet ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการควบคุม ฝึกทักษะการควบคุมทิศทาง ฝึกสมาธิ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Kamibot

ในช่วงบ่าย ได้เชิญวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ Ms. Rachel Chung มาเป็นผู้อบรม Application TICKR ซึ่งเป็น Application ที่เหมาะสำหรับการใช้งานของเด็กระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษา ซึ่งสามารถอัพโหลดภาพหรือวิดีโอการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ของตนเอง เช่น การสอนทำสิ่งประดิษฐ์ หรือการทดลองวิทยาศาสตร์ และแบ่งปันทริค ความรู้ เรื่องราวต่าง ๆ ที่รวบรวมเป็นหมวดหมู่ให้เพื่อน ๆ ที่สนใจได้เข้ามารับชมและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างง่ายดาย และได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสาขาได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ผ่านสื่อ Application TICKR โดยการทำกิจกรรม STEAM เรียนรู้เรื่องการควบคุมการทำงานของนิ้วมือ สร้างความสนุกสนานและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

บรรยากาศการอบรม TICKR

ตลอดทั้งการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและคุณครูได้รับความรู้และความเข้าใจในการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อนำหลักสูตรดังกล่าวไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะให้กับนักเรียนของแต่ละสถาบัน และผู้บริหารสถาบัน คุณครู ได้รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประเทศเกาหลีใต้

ภาพบรรยากาศผู้บริหารและคุณครู รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
จากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประเทศเกาหลีใต้

Recent Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search