ผู้บริหาร KingClass Academy ทัศนศึกษาและดูงานการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี 

 In ข่าวกิจกรรม
kingclass_visit_korea_2017

ผู้บริหาร KingClass Academy ทัศนศึกษาและดูงานการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 17 – 21 เมษายน พ.ศ.2560 บจก. เอดู พาร์ค  KingClass Academy สำนักงานใหญ่นำคณะผู้บริหารสถาบัน KingClass Academy จากสาขาทั่วประเทศและคณะจำนวน 40 ท่าน เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ เพื่อทัศศึกษาและดูงานวิชาการ กับบริษัทชั้นนำด้านการศึกษา อันได้แก่ CMS Edu Co., Ltd., Future Science Education Inc. (KingScience),  Woongjin ThinkBig Co., Ltd.

บรรยากาศการดูงานที่ CMS Edu

วันที่ 18 เมษายน คณะผู้บริหาร KingClass Academy เดินทางเข้าเยี่ยมชม CMS Edu Co., Ltd. โดย Mr.Chung Koog Lee ประธานบริษัทกล่าวต้อนรับ และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “Fusion Education” หรือการเรียนรู้แบบผสมผสานความรู้จากแต่ละสาขาวิชา เพื่อขยายขอบเขตความคิดของนักเรียนให้แผ่ขยายออกไป (Divergent Thinking) เนื่องจากการศึกษาของนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปิดกว้างรับกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ (Creative Thinking)

จากนั้นได้เข้าสังเกตการณ์ห้องเรียน CMS ซึ่งการเรียนการสอนในห้องเรียนจะพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเน้นความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนที่จะก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะยุคใหม่ ทำให้ทุกศูนย์การเรียนรู้ของ CMS วางรูปแบบการการสอนสอนนักเรียนในรูปแบบของการพัฒนาทักษะการคิด และการเรียนรู้จากคำถามปลายเปิด (open-ended question) ซึ่งคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่ปี 1997

บรรยากาศการดูงานที่ Future Science Education (KingScience)

วันที่ 19 เมษายน เข้าเยี่ยมชม  Future Science ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทดลองวิทยาศาสตร์และสื่อการสอน ที่กำลังก้าวเป็นผู้นำในการศึกษาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยยึดการฝึกทดลองและประสบการณ์ โดยมี Mr. In Soo Jang (장인수) ประธานบริษัทให้การต้อนรับ  คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งนักเรียนกำลังทำการศึกษาทดลอง และได้มีโอกาสแบ่งกลุ่มกันเพื่อทำการทดลองด้วยตนเอง

บรรยากาศการดูงานที่ Woongjin ThinkBig

วันที่ 20 เมษายน เข้าเยี่ยมชม Woongjin ThinkBig Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการศึกษา สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ของเด็ก และการศึกษาออนไลน์ การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท Mr. Saebom Yoon (윤새봄) ได้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง คณะผู้บริหาร KingClass Academy ได้เข้าเยี่ยมชมห้อง Studio ผลิตสื่อการสอน  รวมถึงการชมอาคารสถานที่ของบริษัท ซึ่งมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเข้าฟังการบรรยายแผนพัฒนาธุรกิจด้านเนื้อหาซี่งได้พัฒนาขึ้นมาใหม่และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักเรียนและผู้ปกครองในประเทศเกาหลี

ตลอดทั้ง 5 วัน ของการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ KingClass Academy สำนักงานใหญ่จัดขึ้น เพื่อผู้บริหารสถาบันฯ โดยเฉพาะ นอกจากนั้นคณะผู้บริหารยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานทีท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ และรวมถึงมิตรภาพอันดีของท่านผู้บริหารที่ได้เดินทางไปพร้อมๆ กันในครั้งนี้

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search