KingClass Academy สาขามีโชค เเละสาขามีโชค2 จัดกิจกรรม KingClass Korea Super Camp 2019 รอบ All KingClass Genius Competition

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการ KingClass Korea Super Camp 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง KingClass Academy ได้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการสอบและแข่งขันที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับในประเทศเกาหลีใต้

KingClass Korea Super Camp 2019 สุดยอดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมสร้างและดึงศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development) พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive Development) พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development) และพัฒนาการด้านสังคม (Social Development) เป็นอย่างดี ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,500 คน และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบ All KingClass Genius Competition จัดโดยสาขา KingClass Academy ทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะผ่านเข้าไปชิงรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ในรอบ All KingClass Final Championship

บรรยากาศการแข่งขันรอบ รอบ All KingClass Genius Competition โดย KingClass Academy สาขามีโชค เเละสาขามีโชค 2

KingClass Academy สาขามีโชค และสาขามีโชค 2 โดยคุณกนกวรรณ สุขเสาร์ และคุณกรรณิการ์ ช่อทับทิม ผู้บริหารสถาบัน และคณะครูจัดการแข่งขัน KingClass Korea Super 2019 ให้กับนักเรียน KingClass อย่างอบอุ่น

การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมมือกันแก้ปัญหาในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแข่งขันบอร์ดเกมเช่นเดียวกับที่นักเรียนใช้แข่งขัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองเเละนักเรียน เกิดเป็นประสบการณ์อันดีร่วมกัน

สถาบัน KingClass Academy มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาการคำนวณ ผ่านการทำกิจกรรมที่ใช้การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนด สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สู่การเปิดโลกทัศน์ และมุมมองที่กว้างขึ้น โดยใช้ทักษะแห่งการเรียนรู้ที่จำเป็นด้วย 3R8C เพื่อให้นักเรียน KingClass มีความพร้อมในการก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีศักยภาพ

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search