KingClass Academy นำนักเรียนก้าวสู่ความเป็นนักสร้างนวัตกรรม
ระดับ World Class ด้วยโปรแกรม SMILE จากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด

KingClass Academy นำนักเรียนก้าวสู่ความเป็นนักสร้างนวัตกรรม
ระดับ World Class ด้วยโปรแกรม SMILE จากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด

KingClass_SMILE_18

ผู้บริหาร KingClass Academy สำนักงานใหญ่ และผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย
ถ่ายรูปร่วมกับดอกเตอร์พอล คิม (Dr.Paul Kim) จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

เมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 KingClass Academy สำนักงานใหญ่ จัดการบรรยายและกิจกรรม (Workshop) เพิ่มพูนความรู้โดยเชิญดอกเตอร์พอล คิม (Dr.Paul Kim) Chief Technology Officer และ Assistant Dean of the Graduate School of Education มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มาเป็นวิทยากรบรรยายเพิ่มพูนความรู้และเปิดมุมมองด้านใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับผู้บริหารสถาบัน KingClass Academy และพนักงาน KingClass Academy สำนักงานใหญ่จำนวน 35 คน ในหัวข้อ “A Great Question is the New Innovation” กระบวนการตั้งคำถามที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก ผ่านโปรแกรม SMILE (Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment) เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน KingClass Academy ทั่วประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะเทียบเท่าสากล

KingClass_SMILE_31

คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ คุณสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหาร และพนักงานบริษัทเอดู พาร์ค จำกัด (KingClass Academy สำนักงานใหญ่) และผู้บรรยาย ดอกเตอร์พอล คิม จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ถ่ายภาพร่วมกัน

คำถามคือกุญแจที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

แม้แต่องค์กรชั้นนำระดับโลกที่ขึ้นชื่อด้านการคิดค้นและพัฒนาประดิษฐกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง Google ก็มีการให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามและได้มีพัฒนาโปรแกรม Google Dory ขึ้น เพื่อใช้สำหรับตั้งคำถาม ตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในองค์กร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา KingClass Academy ในฐานะสถาบัน การศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม ซึ่งจะดึงเอาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดในตัวของนักเรียนออกมาใช้ และเกิดการพัฒนาจนก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ด้วยวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบเดียวกับ SMILE ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานในโรงเรียนประถมในมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด และอีก 27 ประเทศทั่วโลก

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม SMILE 

KingClass_SMILE_1

ดอกเตอร์พอล คิม กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม SMILE ว่า การศึกษาที่เรามักคุ้นชินกันคือการศึกษาในรูปแบบที่ครูเป็นผู้ให้ความรู้ ผู้บอกให้นักเรียนทำ และรวมถึงเป็นผู้ตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวครูจะเป็นคนเดียวในชั้นเรียนที่ใช้ความรู้มากที่สุดและนักเรียนอาจไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย และในมุมมองของนักเรียนความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมายังพวกเขา หากไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับพวกเขา นักเรียนก็จะไม่เปิดรับความรู้นั้น SMILE จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการตั้งคำถามซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางความสนใจ ความเข้าใจ รวมถึงความบกพร่องของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีพัฒนาการในการตั้งคำถามขึ้นเรื่อยๆ ก็จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต

“We want to bring out more discussion in SMILE classroom”

พวกเราต้องการที่จะให้เกิดการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นในห้องเรียน SMILE ดอกเตอร์พอล คิม กล่าว

บรรยากาศการเข้าร่วมฟังบรรยายและทำกิจกรรม (Workshop)

ผศ.ฉันทนา ซิมตระการกุล ผู้บริหารสถาบัน KingClass Academy สาขาเลย หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า โลกทุกวันนี้เรารู้แค่ในสิ่งที่เรารู้หรือถนัดอย่างเดียวไม่ได้แล้ว SMILE จุดประกายความคิดใหม่ๆ เรื่องการตั้งคำถามเพราะเมื่อเราตั้งคำถามบ่อยๆ ก็เหมือนกับการที่เราสร้างบ้าน เราต้องร่อนทรายที่จะนำมาใช้สร้างบ้านให้ละเอียด เราจึงจะได้บ้านที่เรียบสวยงาม ความรู้ที่เกิดจากการตั้งคำถามก็เช่นกัน เราจะได้เกลาความคิด ความรู้ และมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น

ด้านคุณจักรชัย แสงพันธ์ ผู้บริหารสถาบัน KingClass Academy สาขาแพร่ อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า SMILE ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่นักเรียนจะได้แสดงความคิด แสดงออกมากขึ้น ไม่ใช่เป็นผู้รับความรู้จากครูเพียงฝ่ายเดียว

ดอกเตอร์พอล คิม (Dr.Paul Kim) มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมฟังบรรยาย
ให้กับผู้บริหารสถาบัน KingClass Academy

Recent Posts