บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด ร่วมกับ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 In ข่าวกิจกรรม

                 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด  ร่วมกับ สสวท.ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี” โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน ดังนี้ โซน 1 เด็กไทย…..หัวใจคุณธรรม โซน 2 เด็กไทย…..หัวใจสามัคคี โซน 3 เด็กไทย….รู้คิดวิทยาศาสตร์ โซน 4 เด็กไทย…..รู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยบริษัทฯ ได้อยู่ในโซนที่ 4 เด็กไทย…..รู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้เข้าร่วมงานได้รู้เท่าทันเทคโนโลยี พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้และเล่นกิจกรรมผ่านชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO  ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และเรียนรู้การทำงานกันเป็นทีม ทั้งยังได้เรียนรู้พื้นฐานในการเขียน Coding ผ่านการเล่มเกมส์ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายและสนุกสนาน จากโปรแกรม ICT หลักสูตรจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างรู้เท่าทันโลก เท่าทันเทคโนโลยี เรียนรู้การอยู่สังคมยุคใหม่ได้อย่างรอบด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งจะสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

                 โดยภายในการจัดกิจกรรมนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ความสนุกสนาน บรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ ทั้งนี้บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด ต้องขอขอบ สสวท.และกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้

“เราจะมุ่งมั่นในการการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวทันสังคมยุคใหม่”

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search