บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังกับสถาบัน KingClass Academy อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตัวแทน School Partner ร่วมลงพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24-25  กุมภาพันธ์ 2563 คุณไพศาลและคุณจีรนันท์ เรืองวิทยานุสรณ์ ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น KingClass Academy สาขาอุดรธานี และKingClass Academy สาขาลำพูน หนึ่งในคณะทำงาน ตัวแทน School Partner ขององค์กรผู้ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ โดยมีโรงเรียนประชารัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ อุดรธานี รวม 4 โรงเรียน ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

รงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีนักเรียนจำนวน 63 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล3 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครู 9 ท่าน ด้วยบุคลากรทางการสอนมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนที่เหมาะสม  โดยทาง School Partner คุณไพศาลและคุณจีรนันท์ เรืองวิทยานุสรณ์ ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล และหาแนวทางจัดการเรียนรู้ การจัดการการเรียนการสอน ด้วยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ สมพงษ์ ศรีประมาณ พร้อมคณะครู เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป โดยวันนี้คณะทำงานได้มีการแนะนำสื่อและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้สนุกสนานเพลิดเพลินและเสริมศักยภาพในการเรียนรู้

 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย (ไพจิตรอุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีนักเรียน 92 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคุณครู 10 ท่าน โดยท่านผู้อำนวยการ สนิท สุขเสริม และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะ School Partner พร้อมให้ข้อมูลที่มาของโรงเรียนว่าเป็นการรวมโรงเรียนเล็ก ๆ ใน หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโคกล่าม บ้านกลาง และบ้านตำแย เข้าด้วยกัน ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการที่อยากให้นักเรียนในชุมชนเล็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาที่โรงเรียน จึงเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนในปัจจุบัน โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนแยกตามระดับชั้น แต่เนื่องด้วยคุณครูที่มีจำกัดจึงทำให้คุณครูต้องสอนในทุกวิชาต่อระดับชั้นจึงทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการเตรียมสื่อการเรียนการสอน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลและวางแผนร่วมกันกับทางโรงเรียนในครั้งนี้ทาง School Partner จะนำกำหนดแนวทางในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search