โครงการ KingClass Korea Super Camp 2019

 In ข่าวประชาสัมพันธ์

KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการ KingClass Korea Super Camp 2019 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมที่ใช้การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนด และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์ และมุมมองที่กว้างขึ้น โดยใช้ทักษะแห่งการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วย 3R8C 

กิจกรรม KingClass Korea Super Camp เป็นกิจกรรมที่ทาง KingClass Academy ได้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการสอบและแข่งขันที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับในประเทศเกาหลีใต้ ถูกคิดค้นพัฒนาจากองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในประเทศเกาหลีใต้ ว่าเป็นสุดยอดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมสร้างและดึงศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น

พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development) พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive Development) พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development) และพัฒนาการด้านสังคม (Social Development) เป็นอย่างดี 

KingClass Korea Super Camp ได้จัดอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ ปีมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,500 คน และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search