High Plus English

“High Plus English”

American Curriculum ที่ทำให้ ฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างมั่นใจ และเป็นธรรมชาติ

             High Plus English หนึ่งในหลักสูตรคุณภาพของสถาบัน KingClass Academy คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตราฐานตามแบบ American Curriculum 

             หลักสูตร High Plus English ครอบคลุมครบถ้วนทุกทักษะทางภาษา ได้แก่ Phonics, Vocabulary, Grammar, Reading, Writing และ Speaking โดยมีเนื้อหาสาระเข้มข้นแตกต่างกันไปตามแต่ละระดับมีลิขสิทธ์เฉพาะ ARPS (Automatic Representative Pronunciation System) เพื่อการฝึกฝนการออกเสียงและสำเนียงที่ชัดเจนและลิขสิทธ์เฉพาะ MRSR (Momentary Response Study through Repetition of part of speech) เพื่อการสร้างประโยคที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ หนังสือเรียนมีสีสันสดใสพร้อมด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยอย่าง Animation และ Chant รวมไปถึง RolePlay ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ

ราคาค่าเรียน

 • ต่างจังหวัด
  ฿1,500 บาท/เดือน
  • เรียน 2 ชั่วโมง/ครั้ง/สัปดาห์
  • เรียน 8 ชั่วโมงต่อเดือน
 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  ฿1,800 บาท/เดือน
  • เรียน 1.5 ชั่วโมง/ครั้ง/สัปดาห์
  • เรียน 6 ชั่วโมงต่อเดือน

แนวทางการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English

HighPlus-info

MRSR = Momentary Response Study through Repetition of part of speech
Point 1 การเรียนรู้การสลับที่ Part of Speech โดยหาตำแหน่งของคำศัพท์ที่เหมาะสม จากคำศัพท์ที่กำหนดให้
Point 2 ทำความเข้าใจลักษณะของคำศัพท์หรือประโยค แล้วสลับตำแหน่งของคำศัพท์ และย้ายตำแหน่งให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

MRSR Exercises
กำหนดคำศัพท์ นำศัพท์มาทำเป็นประโยคที่สมบูรณ์ อ่านออกเสียงและแปลประโยค

 

MRSR Level 1 Single Substitution Table MRSR Level 2 Double Substitution Table MRSR Level 3 Triple Substitution Table

ARPS Automatic Representative Pronunciation System

ระบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยการออกเสียงคำศัพท์ตัวอย่าง
Point 1 ฝึกออกเสียงคำศัพท์ตัวอย่าง โดยเรียนรู้คำศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งครอบคลุมระบบการออกเสียง (Pronunciation System) มากกว่า 70% จนสามารถจำแนกและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
Point 2 วิธีการอ่านตาราง ARPS อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ แล้วจึงอ่านออกเสียงคำ
เช่น b     a    = bag   อ่านว่า   บี    เอ    แบ็ก

Tongue Twister

Tongue Twister คือ การเล่นคำที่มีสัมผัสอักษร หรือสัมผัสจังหวะจนออกเสียงคล้ายกัน ร้อยเรียงต่อ ๆ กัน โดยเน้นให้ออกเสียงยาก ฝึกกล้ามเนื้อลิ้นให้แข็งแรงด้วยการอ่าน คำที่เมื่ออ่านเร็วๆ ลิ้นจะบิดไปมาอย่างรวดเร็ว เป็นการฝึกทักษะการออกเสียง ให้ชัดเจนและเป็นการเล่นเพื่อฝึกออกเสียงคำที่มักมีปัญหาในการออกเสียง

ตัวอย่างการออกเสียง Tongue Twister

Tongue Twister Th & S

Tongue Twister L & R

Tongue Twister Sh & S

Tongue Twister T & Th

Tongue Twisters “i” & “ee”

Point 1 การจับเวลาเพื่อฝึกฝนทักษะและความว่องไวในการอ่าน และการพูด
Point 2 มีการทดสอบนักเรียนโดยการใช้แบบประเมินผล Clock English
Point 3 การอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้นาฬิกาจับเวลา

ตัวอย่าง Clock English

Role Play คือ การแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลให้พูดสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

In Class Activity [บรรยากาศในห้องเรียน] ตัวอย่างการเขียนสคริปต์เพื่อ Role Play

Objective [วัตถุประสงค์]
Improve communication skill through a role play
– Learn English accent and intonation naturally
– Write a script using Intermediate level textbooks

Process [กระบวนการ]
1. Make a Script
2. Perform Drama in class

Song & Chant  คือ การฝึกฝนออกเสียง และสัมผัสคล้องจองของภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง ซึ่งเป็นเพลงที่มีคำคล้องจองที่สนุกสนาน
Point 1 วัตถุประสงค์ อ่านออกเสียงเรื่องราวซ้ำๆ ด้วยเพลงหรือการร้องเข้าจังหวะ
Point 2 ผลที่ได้รับ

 1. กุศโลบาย กระตุ้นให้ร่วมออกเสียง
 2. ออกเสียงซ้ำๆ
 3. เรียนรู้ไวยากรณ์เพลงและการร้องเข้าจังหวะ

การฝึกฝนความคิดของตนเองตามลำดับขั้น และสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลได้ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในการเขียน และการเรียบเรียง ประโยคผ่านการเขียนบทความต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเขียนบันทึกภาษาอังกฤษ หรือเรียงความภาษาอังกฤษ 

การฝึกฝนในเรื่องของความแม่นยำในการฟังและการเขียน โดยการฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษจนสามารถฟังเรื่องราวต่างๆ ได้เข้าใจ และสามารถสร้างเป็นประโยคได้ในทันที

ระดับชั้นเรียน

Initial Course

จุดเด่นและรายละเอียด
1. นำเสนอแก่นเรื่องที่น่าสนใจ
2. มีกิจกรรมในการเรียนที่สนุกสนาน
3. ระบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ โดยการออกเสียงคำศัพท์ตัวอย่าง

หนังสือเรียน (Book)

 • Alphabet  A-Z
 • High Phonics 1
 • High Phonics 2

หนังสือเรียน (Book)

Basic Course

จุดเด่นและรายละเอียด

1. เรียนรู้การออกเสียงผ่านทางเรื่องต่างๆ
2. มีแบบฝึกหัดและบทเพลงที่ให้ความสนุกสนาน
3. พัฒนาความสามารถโดยการสอบประเมินอย่างละเอียด

หนังสือเรียน (Book)

 • Phonics story 1
 • Phonics story 2
 • Phonics story 3
 • Topics story 1
 • Topics story 2
 • Topics story 3
 • Topics story 4
 • Basis Grammar (Summer)

หนังสือเรียน (Book)

Intermediate Course

จุดเด่นและรายละเอียด

 1. นำเสนอเรื่องราวในรูปแบบเนื้อเรื่องและการสนทนา 
 2. มีวิธีการเรียนรู้ทักษะการพูด อ่าน เขียน เป็นลำดับขั้น

หนังสือเรียน (Book)

 • 1A 2B 2C 3D 3E 4F

หนังสือเรียน (Book)

รายงานผลการประเมิน

Student Report การประเมินผลของ High Plus English แบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. การประเมินผลก่อนเรียน (Placement Test)

เป็นแบบประเมินก่อนเริ่มเรียนเพื่อเทียบระดับ ในการจัดหนังสือเรียนหลักให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนและยังเป็นการเทียบระดับในการแบ่งห้องเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

 

Level 1 Initial Course Level 2 Basic Course Level 3 Intermediate Course

2. การประเมินประจำบท (Chapter Test)

เป็นการประเมินผลหลังจากเรียนจบในแต่ละบท ซึ่งวัดทั้งการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการฟัง (Listening)

3. การประเมินประจำเล่ม (Book Test)

เป็นการประเมินหลังเรียนจบในแต่ละเล่ม ซึ่งเป็นรายงานการวัดทักษะ 5 ทักษะ คือ
– การฟัง (Listening)
– การอ่าน (Reading)
– การเขียน (Writing)
– คำศัพท์ (Vocabulary)
– ไวยากรณ์ (Grammar)
ซึ่งจะทำให้พัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กตรงจุด

Report

ภาพบรรยากาศการเรียน

Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search