KingMath

“คิงแมทส์”
หลักสูตรคณิตศาสตร์
เน้นการแก้โจทย์ปัญหา

คิงแมทส์ (KingMath) เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแชมป์โลกด้านคณิตศาสตร์ เนื่องจากมีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาคณิตศาสตร์ติดอันดับ Top 5 ของโลกจากผลการประเมินของ PISA (Program for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการการประเมินผลการศึกษาของแต่ละประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ซึ่งหลักสูตร “คิงแมทส์” นี้จะช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุก ด้วย 38 ยุทธวิธีในการแก้โจทย์เฉพาะคิงแมทส์ ครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์พร้อมกับฝึกฝนทักษะ C.U.R.P. คือ การคำนวณ (Computation) ความเข้าใจ (Understanding) การให้เหตุผล (Reasoning) และการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Newton (ระดับพื้นฐาน) Gauss (ระดับเจาะลึก) และ Euclid (ระดับสูง) หนังสือเรียน KingMath ทุกเล่มแปลต้นฉบับจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยคณะอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง

แนวทางการเรียนรู้

ผู้สอนจะทำการแก้ไขจุดอ่อนด้วยวิธีการและเนื้อหาที่เหมาะสม พร้อมกับ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางคณิตศาสตร์ต่อไปในระดับที่สูงขึ้นด้วย 38 ยุทธวิธี ในการแก้โจทย์ของ KingMath ที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ ทำให้หลักสูตรได้รับความนิยมสูงสุด มีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร KingMath ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

38 ยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหา

 1. การแก้โจทย์ปัญหาภายใต้สถานการณ์สมมติ
 2. การแก้โจทย์ปัญหาโดยการวาดภาพ
 3. การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนผัง
 4. การแก้โจทย์ปัญหาจากกฎ
 5. การแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิต้นไม้
 6. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยหลักการ
 7. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยการจัดการ
 8. การแก้โจทย์ปัญหาโดยตั้งสมการ
 9. การแก้โจทย์ปัญหาจากการคิดย้อนกลับ
 10. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ
 1. การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนและจำนวนเต็ม
 2. การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนและจำนวนเฉพาะ
 3. การแก้โจทย์ปัญหาการหารและการคูณ
 4. การแก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นและสถิติ(จำนวน)
 5. การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกราฟแสดงอัตรา
 6. การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกราฟบวกและลบ
 7. การแก้โจทย์ปัญหาโดยไม่ใช้สมการ
 8. การแก้โจทย์ปัญหาโดยการคำนวณแบบกระจาย
 9. การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทวีคูณและการลดลง
 1. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความเร็ว
 2. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎและฟังก์ชัน
 3. การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกฎในปัญหา
 4. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับงาน
 5. การแก้โจทย์ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเพิ่ม
 6. การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนและอัตราส่วน
 7. การแก้โจทย์ปัญหาความหนาแน่น
 8. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดราคาและการขาย
 9. การแก้โจทย์ปัญหาที่มีการเพิ่มขึ้นของตัวเลขและปริมาณ
 10. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม
 11. การแก้โจทย์ปัญหาเส้นรอบรูป
 1. การแก้โจทย์ปัญหาการวัดพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมและรูปวงกลม
 2. การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนย้ายของรูปทรงและจุด
 3. การแก้โจทย์ปัญหากลิ้งของรูปทรง
 4. การแก้โจทย์ปัญหาการสร้างรูปทรงตัน
 5. การแก้โจทย์ปัญหาการสร้างแผนที่และรูปทรง
 6. การแก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและรูปทรงตัน
 7. การแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรและรูปทรงตัน
 8. การแก้โจทย์ปัญหาความจุ

ระดับชั้นเรียน

เพราะผู้เรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่างกัน จึงต้องประเมินความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Placement Test) เพื่อจัดห้องเรียนและแบบเรียนให้เหมาะสมตามระดับความสามารถ

จัดห้องเรียนและแบบเรียนให้เหมาะสมกับระดับความรู้

โปรแกรมคณิตศาสตร์คิงแมทส์จัดระดับห้องเรียนเป็นลำดับขั้นมีความยากง่ายต่างกัน การแบ่งห้องเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการทดสอบ โดยทดสอบผู้เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูงตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเทียบระดับในการจัดหนังสือเรียนหลักและห้องเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน โดยใน 1 ห้องเรียน จะรวมกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจำนวนผู้เรียนจะไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

ตารางเทียบคะแนนเพื่อใช้ในการแบ่งห้องเรียนตามมาตรฐาน

ระดับคะแนน (%) การแบ่งห้องเรียนตามมาตราฐาน
0 – 50 ระดับนิวตัน (Newton Level)
51 – 80 ระดับเกาส์ (Gauss Level)
81 – 100 ระดับยูคลิค (Euclid Level)

Newton Level

ห้องเรียนนิวตัน (เนื้อหามาตรฐาน)

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎี ผู้เรียนใช้หนังสือเรียนนิวตันเป็นแบบเรียนหลัก คุณครูเน้นการสอนทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ แล้วให้ผู้เรียนฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับได้ซ่อมจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งอย่างเหมาะสม

Gauss Level

ห้องเรียนเกาส์ (เนื้อหาเจาะลึก)

เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานในระดับดี ผู้เรียนใช้หนังสือเรียนเกาส์เป็นแบบเรียนหลัก คุณครูสอนทฤษฎีและเน้นย้ำหลักการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ แล้วให้ผู้เรียนฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้เรียนนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และได้ฝึกแก้โจทย์ในหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นพร้อมๆ กับได้ซ่อมจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งอย่างเหมาะสม

Euclid Level

ห้องเรียนยูคลิด (เนื้อหาระดับสูง)

เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานในระดับดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนใช้หนังสือเรียนยูคลิดเป็นแบบเรียนหลัก ครูผู้สอนจะสรุปทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ แล้วให้ผู้เรียนฝึกทำโจทย์ ซึ่งโจทย์จะมีความหลากหลายและท้าทายมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการแก้โจทย์ พร้อมๆ กับได้ซ่อมจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งอย่างเหมาะสม

เรียนทฤษฎีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ในวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ทฤษฎีให้เข้าใจที่มาอย่างถ่องแท้มีความสำคัญมาก ในการเรียนการสอนในห้องเรียนคิงแมทส์จะมีคุณครูเป็นผู้สอนทฤษฎี เทคนิคและยุทธวิธีต่าง ๆ ขึ้นกระดานให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปฝึกแก้โจทย์

ฝึกทฤษฎี

ผู้เรียนคิงแมทส์จะได้ฝึกทฤษฎีเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎีที่เรียนไปก่อนที่จะนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ตัวอย่าง : เวลาที่ใช้สอนผู้เรียน 1 บท หนังสือเรียนนิวตัน

ครั้งที่ 1

เนื้อหา เวลา (นาที)
 Pre Test (เริ่มบทที่ 1) 10
 + แบบเรียนทฤษฎี 1 5
 + การฝึกใช้ทฤษฎี 10
 + แบบเรียนทฤษฎี 2 5
 + การฝึกใช้ทฤษฎี 10
 + แบบเรียนทฤษฎี 3 5
 + การฝึกใช้ทฤษฎี 10
 + สรุปการเรียนการสอน 5
 รวมเวลา 60

ครั้งที่ 2

เนื้อหา เวลา(นาที)
+ แบบเรียนทฤษฎี 4 5
+ การฝึกใช้ทฤษฎี 10
+ แบบเรียนทฤษฎี 5 5
+ การฝึกใช้ทฤษฎี 10
+ แบบเรียนทฤษฎี 6 5
+ การฝึกใช้ทฤษฎี 10
+ สรุปการใช้ทฤษฎีให้แม่นยำ 15
รวมเวลา 60

ครั้งที่ 3

สอบท้ายบทที่1
(จบบทที่ 1)

แบบเรียนทฤษฎี : เป็นการอธิบายในกรอบเรียนรู้อย่างละเอียด พร้อมทำแบบฝึกหัดร่วมกับผู้เรียนในส่วนทบทวน
การฝึกใช้ทฤษฎี : ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนในแบบเรียนทฤษฎีที่เรียน

หนังสือเรียนคิงแมทส์

หนังสือเรียนพื้นฐาน

ระดับ 1 Newton ( นิวตัน ) เนื้อหามาตรฐาน

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ โดยครูผู้สอนเน้นการสอนทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ แล้วให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับเกิดความรู้สึกสนุกสนานและเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์

หนังสือเรียนนิวตันมีทั้งหมด 6 เล่มต่อระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในหนังสือ 1 เล่มมี 3 บท ใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อเล่ม

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือเรียนระดับนิวตัน

ระดับ 2 Gauss (เกาส์) เนื้อหาเจาะลึก
(ยากขึ้น 1 ระดับจากระดับนิวตัน)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ โดยครูสอนทฤษฎีและเน้นย้ำหลักการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ แล้วให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักเรียนนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะได้ฝึกเนื้อหาที่เจาะลึกโดยโจทย์ยากขึ้น 1 ระดับจากระดับนิวตัน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับเกิดความเชี่ยวชาญในการแก้โจทย์เห็นประโยชน์และเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนเกาส์มีทั้งหมด 6 เล่มต่อระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในหนังสือ 1 เล่มมี 3 บท ใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อเล่ม

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือเรียนระดับเกาส์

ระดับ 3 Euclid (ยูคลิด) เนื้อหาระดับสูง
(เนื้อหายากขึ้น 2 ระดับจากระดับนิวตัน)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาเจาะลึกนักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาระดับสูงซึ่งยากขึ้น 1 ระดับจากระดับเกาส์ โดยครูผู้สอนจะสรุปทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ แล้วให้นักเรียนฝึกทำโจทย์เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งโจทย์จะมีความหลากหลายและท้าทายมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับเกิดความเชี่ยวชาญในการแก้โจทย์ในหลายรูปแบบเห็นประโยชน์และเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์

หนังสือเรียนยูคลิดมีทั้งหมด 6 เล่มต่อระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในหนังสือ 1 เล่มมี 3 บท ใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อเล่ม

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือเรียนระดับยูคลิด

หนังสือเรียนเสริมทักษะ

Must Know Computation (การคำนวณต้องรู้)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจและการฝึกฝนความชำนาญเรื่องจำนวนและการดำเนินการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยครูผู้สอนเน้นการสอนทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ แล้วให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเองให้ถูกต้องและรวดเร็ว นักเรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับเกิดความรู้สึกสนุกสนานและเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์

หนังสือเรียน Must Know Computation มีทั้งหมด 6 เล่ม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Must Know Problem Solving (การแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้านการแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนด้วยเทคนิคการแก้โจทย์ที่หลากหลาย โดยครูผู้สอนเน้นการสอนเทคนิคและ 38 ยุทธวิธีในการแก้โจทย์เพื่อให้นักเรียนนำยุทธวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งโจทย์มีความท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับความยาก ( โจทย์ระดับเหรียญทองแดง โจทย์ระดับเหรียญเงิน โจทย์ระดับเหรียญทอง) ยุทธวิธีการแก้โจทย์เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและทักษะด้านแนวคิด ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อมๆ กับเกิดความรู้สึกสนุกสนานเห็นประโยชน์และเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์

หนังสือเรียน Must Know Problem Solving มีทั้งหมด 6 เล่ม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Must Know Figure (รูปทรงและเรขาคณิตต้องรู้)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับรูปทรงและเรขาคณิตให้นักเรียนด้วยเทคนิคการแก้โจทย์ที่หลากหลาย โดยครูผู้สอนเน้นการสอนเทคนิคและยุทธวิธีในการแก้โจทย์เพื่อให้นักเรียนนำยุทธวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งโจทย์มีความท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับความยาก ( โจทย์ระดับเหรียญทองแดง โจทย์ระดับเหรียญเงิน โจทย์ระดับเหรียญทอง) ยุทธวิธีการแก้โจทย์เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและทักษะด้านแนวคิดที่เกี่ยวกับรูปทรงและเรขาคณิต ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อมๆ กับเกิดความรู้สึกสนุกสนานและเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์

หนังสือเรียน Must Know Figure มีทั้งหมด 5 เล่ม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

KingMath Extra (การแก้โจทย์ปัญหาเพื่อการแข่งขัน)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยนักเรียนต้องฝึกทำโจทย์ด้วยตนเองซึ่งโจทย์มีความท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับความยากโดยแบ่งเป็นระดับพื้นฐาน 1 พื้นฐาน 2 และประยุกต์ 3 ประยุกต์ 4 พร้องทั้งชุดข้อสอบจริงให้ฝึกฝน โจทย์จะคลอบคลุมทักษะการคิดคำนวณ (C) ความเข้าใจ (U) การให้เหตุผล (R) และการแก้ปัญหา (P) ครูผู้สอนจะสอนแก้โจทย์ด้วยเทคนิคและยุทธวิธีต่าง ๆ ให้หลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว เพื่อให้นักเรียนนำเทคนิคไปใช้ในการทำข้อสอบจริงได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะได้เจอโจทย์ที่หลากหลายรูปแบบจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันหรือต้องการฝึกฝนการแก้โจทย์ในระดับสากล

หนังสือเรียน KingMath Extra มีทั้งหมด 5 เล่ม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6

Monitoring Perception

เพื่อให้การพัฒนานักเรียนตรงจุดและเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านที่เป็นจุดอ่อน ส่งเสริมให้เกิดการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง คิงแมทส์จึงมีรูปแบบในการทดสอบและประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันดังนี้

KingMath_Monitoring_Perception-02

แบบประเมินความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน

Evaluation Test

เป็นแบบประเมินเชิงวิเคราะห์ความสามารถ ด้านสาระและทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระบบจะประเมินผล โดยแบ่งระดับขั้น ของการประเมินจากคะแนนที่นักเรียนทำได้

Placement Test

เป็นแบบประเมินก่อนเริ่มเรียนเพื่อเทียบระดับ ในการจัดหนังสือเรียนหลักให้เหมาะสมกับ กลุ่มนักเรียนและยังเป็นการเทียบระดับในการ แบ่งห้องเรียน โดยใน 1 ห้องเรียนจะรวมกลุ่ม นักเรียนที่มีระดับ ความสามารถใกล้เคียงกัน เพื่อให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเมินผลและติดตามพัฒนาการระหว่างเรียน

Chapter Test

แบบประเมินประจำบทใช้เก็บคะแนน เพื่อวิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรียนในบทเรียนนั้นๆ ซึ่งคะแนน Chapter Test จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการเรียนการสอนในบทเรียนนั้นๆ

Comprehensive Test

เป็นแบบประเมินทบทวนเนื้อหาแต่ละบท ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง

ประเมินและติดตามพัฒนาการหลังเรียน

Book Test

เป็นการประเมินประจำเล่มซึ่งเป็นแบบประเมินเชิงวิเคราะห์สาระและทักษะในแต่ละเล่ม จะเก็บคะแนนเพื่อติดตามพัฒนาการและประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน

Level Test

เป็นแบบประเมินทุกๆ 3 เล่ม ที่ช่วยจัดระดับหนังสือที่เหมาะสมให้กับนักเรียน เมื่อเรียนจบเล่มที่ 1 – 3 หรือเมื่อเรียนจบเล่มที่ 4 – 6 ซึ่งใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนจึงมีโอกาสได้เลื่อน ระดับจากนิวตันเป็นเกาส์ หรือจากเกาส์เป็นยูคลิด จากการสอบ Level Test

ภาพบรรยากาศการเรียน

Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search