บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด (KingClass Academy สำนักงานใหญ่) ผู้สนับสนุน การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร. 24) ในรูปแบบออนไลน์

 In ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์
1
.png

       .

        บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด (KingClass Academy สำนักงานใหญ่) ผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร. 24) ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” จัดขึ้น โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.)  ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564

.

2

       .

………..โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมี คุณครูและบุคลากรการศึกษา เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์กว่า 6,000 คน

.

5
4
6
8
Recent Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search