เกี่ยวกับ CMS

cms-q-resized

“ปัญหาของการเรียนคณิตศาสตร์คือการฝึกฝนซ้ำๆ อันจะทำลายความสนใจหรือความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เราจึงพยายามให้เด็กมีประสบการณ์และค้นพบหลักการด้วยตนเอง รู้สึกสนุก และมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น”   ในปี 2014 International Congress of Mathematicians (ICM) ที่งานประชุมนานาชาติของนักคณิตศาสตร์ โดยผู้ได้รับรางวัลเหรียญฟิลด์ส (Fields Medal) ซึ่งเทียบเท่ารางวัลโนเบลด้านคณิตศาสตร์ ได้ยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์กับวิธีการนี้

ในปี 1997 CMS ได้เปิดสถาบันครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้ โดยยึดปรัชญาการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งในขณะนั้นคำว่าพลังแห่งความคิดและการศึกษาองค์รวมเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในวงการศึกษา แต่ CMS กลับมีความเชื่อและยังคงดำเนินกิจการนี้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ต้นแบบของการเรียนการสอนนักเรียนอัจริยภาพ และ CMS ยังก้าวสู่การเป็นผู้บุกเบิกแห่งวงการการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้สู่ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

CMS มีเป้าหมายมุ่งไปสู่การเป็น “ศูนย์รวมของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์” และก้าวพ้นขอบเขตของตนเอง พลังของจินตนาการมีความยิ่งใหญ่ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์

CMS คือสถาบันที่สร้างฝันให้เป็นจริงได้ เราจะทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนและพัฒนานักเรียนให้ค้นพบความเป็นอัจฉริยะในอนาคต ด้วยการขยายวงกว้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

ผู้ก่อตั้ง CMS

Mr. Chung Koog Lee
CEO
, CMS EDU Co., Ltd. (Since 1998)

การศึกษา: Yonsei University Graduate School of Math Education

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

  • เขียนหนังสือ ‘A Smart Way to Study Math that Every Elementary Student Needs to Know’ และ ‘A Smart Way to Study Math that Moms Need to Know Too’
  • คิดค้นหลักสูตร ‘STEAM – ConNEC ConFUS’, และ ‘ICT ConFUS’
  • คิดค้นหลักสูตร ‘Creative Thinking Math – Bright IG, BLACKHOLE และ Ucrea’

คนที่มีอัจฉริยะไม่สามารถเอาชนะคนที่มีความเพียรพยายาม

และคนที่มีความเพียรพยายาม ก็ไม่สามารถเอาชนะคนที่เรียนรู้ในสิ่งที่รักอย่างมีความสุข

CMS-CEO-ck

รางวัลเกียรติยศ

award-1

[2016 Korea Education Business Award]

Awarded the Grand Prize in the
“Fusion Thinking Power Math”
category for the 5th year running

award-2

[2013 Korea Top Brand Award]

Awarded the Grand Prize in the
Field of Educational Brands

award-3

[2008 Korea Innovation CEO Grand Prize]

SISA News People

award-4

[2015 Korea Sustainability Management Award]

Awarded the Korea Sustainability Management Award for the Field of Business Ethics

แนวทางการเรียนรู้

หลักปรัชญาโสกราติส (Socrates) สู่แนวทางการสอนของ CMS
Socrates

นักปรัชญาชาวกรีกโบราณโสกราตีส (470 -399 BC) ได้กล่าวว่า ฉันเองไม่สามารถให้กำเนิดความฉลาดปราดเปรื่องใหม่ได้ ฉันสามารถช่วยผู้อื่นให้มีความฉลาดปราดเปรื่องได้และสำนึกได้ในความแท้จริงของความฉลาดนั้น

ปรัชญานี้จะเริ่มด้วยการตั้งคำถามปลายเปิด (Open-ended question) เพื่อดึงความคิดใหม่ๆ ที่นักเรียนอาจคาดไม่ถึง ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการโต้เถียงและอ้างอิงตรรกะที่เหมาะสมจากความคิดรวบยอดของนักเรียน ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการเรียนการสอนของสถาบัน CMS ที่จะช่วยค้นพบอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

cms-learning-1

Starting
with Curiosity

เริ่มต้นด้วยความอยากรู้ อยากเห็น

cms-learning-2

A Fun and Easy Method
of Learning

ให้วิธีการที่แตกต่างแต่ง่ายและสนุก

cms-learning-3

Exploration and
Discovery

สำรวจหลากหลายวิธีจนค้นพบแนวคำตอบ

cms-learning-4

Preparation of
Convergence Education

นำความรู้ที่ได้มาคิดและวิเคราะห์

cms-learning-5

Class
Conversations

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

cms-learning-6

Developing Mathematic
Thinking Power

เพิ่มพูนพลังความคิดทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร (Courses)

cms-ucrea
Ucrea_Learning

วัตถุประสงค์
สร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิง สร้างสรรค์ (Creative Problem – Solving) โดยการกระตุ้น ความอยากรู้อยากเห็นโดยกำเนิดของนักเรียนอย่างเป็น
ธรรมชาติผ่านการพัฒนาพลังทางความคิดด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ที่สนุกสนาน

สาระ  Inspiring Confidence

อายุ   4 – 6 ปี

สื่อประกอบการสอน

  • หนังสือนิทาน 20 เล่ม

  • แบบฝึกหัด 20 เล่ม

  • ชุดสื่อการเรียน 20 ชุด

สื่อประกอบการเรียน

Story_Book_Ucrea
Activity_Book_Ucrea
Play_Kit_Ucrea
cms-courses-bright-ig

วัตถุประสงค์
Ingenious Generation หรือยุคแห่งความสว่างไสวของ  นวัตกรรม ความฉลาดหลักแหลมของอัจฉริยะทาง  คณิตศาสตร์ ซึ่งจะเกิดจากการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน   (Joyful) การลงมือปฏิบัติ (Try) ความมั่นใจ (Confidence)   ไหวพริบ (Witty) การตั้งคำถาม (Question)   และมีเอกลักษณ์ (Unique)

สาระ   Creative Thinking Math

ระดับ    ชั้น ป. 1 – 2

สื่อประกอบการสอน   หนังสือเรียน 18 เล่ม , แบบฝึก 72 เล่ม

หนังสือแบบฝึกหัด

bright-ig-book

หนังสือเรียนจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สนุกสนาน พร้อมสอดแทรก เรื่องราวในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับคณิตศาสตร์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ท้าทายเพื่อสร้างองค์ความรู้

หนังสือแบบฝึกหัด

bright-ig-test

ตัวอย่างบทเรียนในหนังสือเรียน และหนังสือแบบฝึกหัด

cms-courses-blackhole

วัตถุประสงค์
หลักสูตร BLACK HOLE ออกแบบเพื่อให้อัจฉริยภาพและ  ความสามารถพิเศษอย่างไม่มีขีดจำกัดของเด็กให้ปรากฏ   และพัฒนาพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ในระดับสูง   ผ่านกิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่หลากหลายบนพื้นฐาน  การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการแก้ปัญหา   (Problem Solving)

สาระ   Creative Thinking Math

ระดับ   ชั้น ป. 3-6

สื่อประกอบการสอน  หนังสือเรียน 48 เล่ม, แบบฝึก 48 เล่ม

หนังสือเรียน

blackhole-book

หนังสือเรียนจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สนุกสนาน พร้อมสอดแทรก เรื่องราวในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับคณิตศาสตร์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ท้าทายเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวอย่างบทเรียนในหนังสือเรียน

blackhole-book-sample

ภาพบรรยากาศที่ประเทศ Korea

หลักสูตรคณิตศาสตร์ CMS จากประเทศเกาหลีใต้ ที่จะทำให้น้อง ๆ ค้นพบอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน English Program และหลักสูตรไทยที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (Creative Thinking Math)