KingClass Academy ร่วมบริจาคสื่อการสอนและของใช้จำเป็นให้กับโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง)

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนาคประสิทธิ์เป็นผู้แทนส่งมอบน้ำใจให้กับโรงเรียนบางสะพานบ้านล่าง               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด (KingClass Academy สำนักงานใหญ่) [...]