เพิ่มศักยภาพรอบด้านให้กับนักเรียน KINGCLASS ACADEMY

เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา KingClass Academy สำนักงานใหญ่ ได้จัดการอบรม หลักสูตร Creative STEAM ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณาการความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผนวกเรื่องของจินตนาการและศิลปะเข้าด้วยกัน โดย Mr. Richard Chong วิทยากรจากประเทศเกาหลีใต้ โดยหลักสูตรเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างเสริมการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ และเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำแบบบูรณาการในทุกๆด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการไทย

ภาพบรรยากาศการอบรม STEAM

และเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา KingClass Academy สำนักงานใหญ่จัดการอบรมประจำปีและกิจกรรม (Workshop) โดย Mr.Richard Chong วิทยากรจากประเทศเกาหลีใต้ บรรยายเพิ่มพูนความรู้ด้าน ICT ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักเรียนในประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง ให้กับผู้บริหารสถาบัน และคุณครู KingClass Academy ทั่วประเทศ  ในหัวข้อ “ICT Program C³  Coding LED CITY ครั้งที่ 3” เพื่อเตรียมองค์ความรู้ด้าน ICT (Information Communication Technology) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ภาพบรรยากาศการอบรม C³ Coding

Recent Posts