เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน .. 2561 สถาบัน KingClass Academy สาขามีโชค 2 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดสถาบันอย่างเป็นทางการ บริหารงานโดยคุณกนกวรรณ สุขเสาร์และคุณกรรณิการ์ ช่อทับทิม

สถาบัน KingClass Academy สาขามีโชค 2 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาไทย KingMath เน้นการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) ด้วย 38 ยุทธวิธี หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ CMS เน้นทักษะความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ KingScience เน้นการเรียนรู้ที่เปิดโลกกว้างผ่าน 338 การทดลอง เปิดสอนในระดับอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้หลังจากที่เปิดสอนไปแล้วทางสถาบันได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองในพื้นที่ เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากสาขาแรกที่มีโชคพลาซ่าเป็นอย่างดี จึงทำให้สาขาที่ 2 ได้รับการตอบรับที่ดีในเวลาอันรวดเร็วและไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ KingClass Academy สาขามีโชค 2 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้มีการทดลองเรียนฟรี รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม Hands on โดยสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO สนใจสอบถามรายละเอียดและติดต่อทดลองเรียนฟรีได้ที่เบอร์ 099-159-7954 (ครูเบียร์) และ 062-542-4953 (ครูกิ๊บ) เปิดทำการวันจันทร์ศุกร์ เวลา 12.00 . – 20.00 .

ทั้งนี้บริษัทเอดู พาร์ค จำกัด KingClass Academy สำนักงานใหญ่ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการเปิดสถาบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งให้ทางสถาบันดำเนินกิจการด้วยความสำเร็จ และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่แข่งแกร่งของนักเรียนในพื้นที่ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในยุค The New Era of Education ต่อไป