โครงการ Big Idea Award 2018 หัวข้อ “HAPPY FAMILY”

“ความคิดสร้างสรรค์(Creativity, Creation, Creating, Creative Thinking)” เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ได้รับการกำหนดให้เป็นทักษะที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยังได้รับการกำหนดให้เป็น1ใน 5 ทักษะสำคัญที่พนักงานในสถานประกอบการต่าง ๆ จำเป็นจะต้องใช้ในการทำงาน

KingClass Academy สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิด จึงได้จัดให้มีเวทีการประกวดไอเดียสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการความรู้ในด้านวิชาการ มาต่อยอดความคิดสู่สิ่งประดิษฐ์ที่ประกอบไปด้วย นวัตกรรม (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จินตนาการ (Imagination) ความสะดวก (Convenient)และใช้วัสดุที่หาได้ง่าย (Easy) อีกทั้งสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคนในครอบครัวได้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริงสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

Recent Posts