โครงการ KingClass Korea Super Camp 2018

                 KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการ KingClass Korea Super Camp 2018 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ผ่านการทำกิจกรรม ที่ใช้การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนด และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์ และมุมมองที่กว้างขึ้น โดยใช้ทักษะแห่งการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร (Communication), ทักษะในการร่วมมือ (Collaboration), ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (Learning Ability)ทักษะการคิดในเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking), ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Innovation), ความเชื่อมั่นในตนเอง (Confidence)

                 โครงการ KingClass Korea Super Camp ในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน ในปีนี้ กิจกรรม KingClass Korea Super Camp 2018 จัดการแข่งขันที่ประกอบไปด้วยการบูรณาการความรู้ในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นที่พิเศษในปีนี้คือความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทกับนักเรียนและประเทศมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และยังมีกิจกรรมการแข่งขัน B.O.N Battle of the Numbers Competition ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับทักษะการคำนวณและสร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) จนทำให้นักเรียนสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy)  ในเกมการแข่งขัน สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนในชีวิตประจำวัน และมีความพร้อมสู่การดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยความมั่นใจ

Recent Posts