โครงการ KingClass Korea Super Camp 2017

KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ด้วยความมั่นใจ จึงได้จัดกิจกรรม KingClass Korea Super Camp 2017 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนด โดยใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership), การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการสื่อสาร (Communication) กิจกรรมการ แข่งขันประกอบไปด้วยการบูรณาการในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ ที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้เชื่อมต่อกับโลกของเด็ก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสอบแข่งขันและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
  • เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถในการปรับตัว ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมที่ได้พัฒนาและ สร้างสรรค์มาจากประเทศเกาหลีใต้
  • เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและได้เห็นพัฒนาการรวมทั้งทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน ระหว่างทำกิจกรรม

Recent Posts