แบบฟอร์มสำหรับอัพโหลดหลักฐานนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2560

ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย
ได้รับรางวัลชมเชย
บุคคล / หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับ
อัพโหลดไฟล์หลักฐานเพื่อจัดทำเอกสารการรับรางวัล

สำหรับระดับประถมศึกษา

  • อัพโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
  • อัพโหลดไฟล์สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียกของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • อัพโหลดไฟล์สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียกของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ
- โปรดระบุรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด และลงชื่อ ลงบนสำเนาเอกสารการรับรางวัลดังกล่าว
- รูปแบบไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ .jpeg, .jpg, .png, .gif
- ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB